Právní výhrada pro média

Obsah internetových stránek http://druhasanceufrantiska.cz/ je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění, a mezinárodními smlouvami a smí být rozmnožován, rozšiřován, sdělován veřejnosti, včetně přenosu rozhlasového a televizního vysílání, pouze s výslovným souhlasem provozovatele těchto internetových stránek, spolku U Františka, z. s., IČO: 14342413, se sídlem na adrese č.p. 67, 335 61 Borovno.

Spolek U Františka, z. s., IČO: 14342413 nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace o jeho činnosti ani o spolupracujících subjektech, které by byly šířeny či jakkoli sdělovány veřejnosti, nebudou-li tyto informace schváleny v písemné formě osobami oprávněnými jednat za spolek U Františka, z. s., IČO: 14342413.